معرفی

مشخصات فردی

تیمور آمار

نام - نام خانوادگی : تیمور   آمار

سوابق تحصیلی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : جغرافیای انسانی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : جغرافیا طبیعی - انسانی- سیاسی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

مرتبه علمی : دانشیار

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تیمور آمار
تیمور آمار

محل خدمت :
    دانشکده علوم انسانی
مرتبه علمی :
    دانشیار
^